کلاس IELTS 2C  استاد شیخ بهایی روزهای زوج ساعت 19:15-21:30 از امروز 96/4/10 برگزار می گردد.