کلاس IELTS 1A استاد شمسیان روزهای زوج ساعت 19:15-21:30 از تاریخ 96/4/12 برگزار می گردد.