قابل توجه زبان آموزان محترم کلاس KET 5  آقای خدامرادی روزهای  پنج شنبه:                                                                                                                            امتحان شفاهی  MOCK  روز شنبه مورخ 96/03/27 ساعت 18 برگزار می گردد.