قابل توجه زبان آموزان محترم:
آغاز کلاس های ترم تابستان روز های زوج از تاریخ 96/04/07 و روزهای فرد از تاریخ 96/04/27 خواهد بود
باتوجه به تکمیل شدن برخی ساعات و کلاس ها در این مرکز از زبان آموزان خواهشمندیم هرچه سریعتر به دفتر آموزش مراجعه
و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.