به اطلاع زبان آموزان شاغل می رساند: نظر به مشکلاتی که متقاضیان شاغل برای شرکت در کلاس درساعت اداری و حتی بعد از ظهرها داشتند. این مرکز کلاس های جدیدی در سطوح مختلف از ساعت 7 الی 8.5 صبح روزهای زوج برگزار می نماید. ازمتقاضیان محترم که مایل به شرکت در کلاس های صبح این مرکز می باشند درخواست می نمایم هرچه سریعتر به دفتر آموزش مراجعه نمایند.