کلاس  آلمانی  GERMAN A1-1B  آقای فروغ مند از امروز 96/03/18  آغاز خواهد شد.