کلاس  prefirst 2 آقای میهن یار / ساعت  13 تا 17 روزهای پنج شنبه از امروز  96/03/18 آغازگردید.