Back to Top

مرکز آموزش ایران کانادا

کلاس فرانسه A1-1

منتشر شده در پنج شنبه, 05 بهمن 1396 14:15

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کلاس فرانسه  A1-1  استاد شیخ زاده از تاریخ  96/11/06 آغاز خواهد شد.

شروع ترم روزهای فرد

منتشر شده در سه شنبه, 03 بهمن 1396 16:12

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم روزهای فرد :

به اطلاع می رساند کلاس های ترم زمستان 96/2 روزهای فرد از سه شنبه مورخ 96/11/24 آغاز خواهد شد.

کلاس FREE DISSCUSSION استاد دکتر سیدی

منتشر شده در شنبه, 30 دی 1396 16:18

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم  :
کلاس FREE DISSCUSSION روز های دوشنبه و چهارشنبه 19:15 تا 21:30 استاد دکتر سیدی از تاریخ 1396/11/16آغاز خواهد شد.

کلاس FCE 3 استاد غازاریان

منتشر شده در شنبه, 30 دی 1396 16:12

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم  :
کلاس FCE 3 روز های زوج 19:15 تا 21:30 استاد غازاریان از تاریخ 1396/11/11 آغاز خواهد شد.

کلاس IELTS 1B استاد محمد نیا

منتشر شده در شنبه, 30 دی 1396 16:11

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم  :
کلاس IELTS 1B روز های زوج ساعت 19:10تا 21:30 استاد محمد نیا از تاریخ 1396/11/11 آغاز خواهد شد.

کلاس EXAMPREP استاد دکتر بدریان

منتشر شده در شنبه, 30 دی 1396 16:08

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم  :
کلاس EXAMPREP روز های زوج ساعت 17:00 تا 19:15استاد دکتر بدریان از تاریخ 1396/11/14آغاز خواهد شد.

کلاس S3A استاد علمی

منتشر شده در شنبه, 30 دی 1396 16:06

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم  :
کلاس S3A روز های زوج ساعت 15:00 تا 17:00 استاد علمی از تاریخ 1396/11/04 آغاز خواهد شد.

کلاس S1 استاد بدری پور

منتشر شده در شنبه, 30 دی 1396 16:03

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم  :
کلاس S1 صبح های زوج ساعت 10:00 تا 12:15استاد بدری پور از تاریخ 1396/11/04 آغاز خواهد شد.

کلاس KET 4 استاد علمی

منتشر شده در شنبه, 30 دی 1396 16:01

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم  :
کلاس KET 4 دوشنبه و چهارشنبه ساعت 9:00 تا 12:00 استاد علمی از تاریخ 1396/11/14 آغاز خواهد شد.

کلاس KET2 استاد خشایار محمدی

منتشر شده در شنبه, 30 دی 1396 15:54

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم  :
کلاس KET2 شنبه و چهار شنبه از ساعت 10:30تا 13:00استاد خشایار محمدی از تاریخ 1396/11/07آغاز خواهد شد.

صفحه9 از29