Back to Top

مرکز آموزش ایران کانادا

کلاس S3

منتشر شده در سه شنبه, 07 آذر 1396 20:30

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم :
کلاس S3 / روزهای زوج / ساعت 19:15 تا 21:30 / استاد کاظم زاده / مورخ 96/09/08 برگزار نمی گردد.

کلاس KET3A

منتشر شده در سه شنبه, 07 آذر 1396 20:29

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم :
کلاس KET3A / روزهای زوج / ساعت 17:00 تا 19:15 / استاد کاظم زاده / مورخ 96/09/08 برگزار نمی گردد.

کلاس KET2A

منتشر شده در سه شنبه, 07 آذر 1396 20:28

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم :
کلاس KET2A / روزهای زوج / ساعت 15:30 تا 17 / استاد کاظم زاده / مورخ 96/09/08 برگزار نمی گردد.

تکمیل ظرفیت

منتشر شده در دوشنبه, 06 آذر 1396 19:23

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه کلیه زبان آموزان محترم

نظربه اینکه ظرفیت کلاسهای مرکز آموزش تکمیل می باشد.الویت با عزیزانی است که زودتر اقدام به ثبت نام نمایند .

درصورت عدم ثبت نام به موقع وتکمیل ظرفیت کلاس، از ثبت نام زبان آموزان درزمان درخواستی آنها معذور می باشیم و مسئولیت این امربه عهده زبان آموزان محترم  می باشد.لازم به ذکر است که پس از تکمیل ظرفیت متقاضیان محترم درکلاسهای رزرو قرار می گیرند تا درزمان مقتضی درکلاس شرکت نمایند.

                                                                    

                                    مدیریت مرکز آموزش ایران کانادا      

برگزاری سایر کلاس ها

منتشر شده در یکشنبه, 05 آذر 1396 20:26

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم :
کلیه کلاس های روزهای زوج به جز کلاس های اعلام شده در سایت در تاریخ دوشنبه 96/09/06 طبق روال معمول برگزار می گردد.

کلاس S4 / روزهای فرد

منتشر شده در یکشنبه, 05 آذر 1396 20:25

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم :
کلاس S4 / روزهای فرد / ساعت 09:00 تا 12:00 / استادبدوی پور / درتاریخ 96/09/11 شنبه ساعت 09:00 تا 12:00 کلاس جبرانی برگزار می گردد.

کلاس PET6B/ روزهای زوج

منتشر شده در یکشنبه, 05 آذر 1396 20:23

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم :
کلاس PET6B/ روزهای زوج / ساعت 15:00 تا 17:00 /استادمحمدنیا / دوشنبه مورخ 96/09/06 ساعت 13:00 تا14:30 برگزار می گردد.

کلاس PREFIRST4/ روزهای زوج

منتشر شده در یکشنبه, 05 آذر 1396 20:22

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ابل توجه زبان آموزان محترم :
کلاس PREFIRST4/ روزهای زوج / ساعت 19:15 تا 21:30 /استاد خدامرادی / دوشنبه مورخ 96/09/06 از ساعت 10:00 تا 12:00برگزار می گردد.

کلاس FAMILY 2A

منتشر شده در یکشنبه, 05 آذر 1396 20:21

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم :
کلاس FAMILY 2A / استاد بهمندفر / روزهای شنبه و چهارشنبه درتاریخ 96/09/06 دوشنبه ساعت 17:00 تا 19:15 کلاس جبرانی برگزار می گردد.

کلاس PET4A

منتشر شده در یکشنبه, 05 آذر 1396 20:20

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قابل توجه زبان آموزان محترم :
کلاس PET4A/ روزهای زوج / استاد خدامرادی / ساعت15:00 تا 17:00 دوشنبه مورخ 96/09/06 برگزار نمی گردد.

صفحه3 از17