روش های متعددی برای آموزش زبان انگلیسی وجود دارد که البته هر کدام از روش ها برای مخاطبین خاص خودش کارآمدتر است و در کل این متدها نقاط قوت و ضعف خودش را دارد که در زیر به روش گرامر محور، اشاره می کنیم.

geramer

رویکرد گرامر محور:

این روش تمرکز بر گرامر دارد و از معمول ترین روش های سنتی آموزش زبان انگلیسی است.

در این روش، آموزش دهنده می بایست بر روی زبان انگلیسی تسلط زیادی داشته باشد تا به نحو درست بتواند قواعد گرامری را به شکل روان و قابل درک و به زبان انگلیسی، آموزش دهد.

در این روش بهتر است فراگیران، دایره لغات وسیعی داشته باشند تا بتوانند مفاهیم گرامری را درک نمایند. بانک اطلاعاتی لغات برای فراگیر می تواند بسیار مفید باشد.

مخاطبین:

این رویکرد بیشتر، برای فراگیرانی مناسب است که تا حدی در زبان انگلیسی روان هستند و البته در این مدل، تسلط آموزش دهنده بسیار مهم است.