تمرکز این روش بر روی درک مطلب و شنیدن زبان است که طبیعی ترین روش و راه یادگیری زبان می باشد.

اگر دقت کرده باشید بچه هایی که خیلی خوب زبان دوم را آموخته اند، قبل از خواندن و نوشتن، از شنیدن زبان بوسیله پدر و مادر و مربیان استفاده کرده اند.

shenidar

بسیاری از افرادی که زبان انگلیسی را خیلی روان فرا گرفته اند، ابتدا از روش رویکرد شنیداری بهره بردند. یادگیری و آموزش این روش ضمن کارآمد بودن آن، نسبت به دیگر متدها، آسان تر است.

این روش مبتنی بر گفتگوست و در نتیجه فراگیران بیشتر، مشغول به صحبت کردن و شنیدن زبان هستند.

نشانه های بصری در این روش مهمترین ابزار است و نباید تمرکز روی دیگر مهارت ها مثل خواندن و نوشتن باشد.

این روش برای چه افرادی مناسب تر است؟

بر اساس تحقیقات انجام شده و نکات فوق، این روش بیشتر مناسب فراگیران جوان است. افرادی که علاقه مند به درک مطلب و مکالمه هستند و سنین نوجوان و جوان را تشکیل می دهند.

مدرسین این روش مهارت مدیریت کلاس های پویا را می بایست داشت